Subscribe to Newsletter

Nieuws

News | Food for Thought | Events

HomeFood for thoughtDe gemeente als lokale aanjager van de Sustainable Development Goals

De gemeente als lokale aanjager van de Sustainable Development Goals

Vandaag, op 1 mei, wordt de eerste nationale voortgangsrapportage over de implementatie van de Sustainable Development Goals (SDGs, of “Global Goals”), opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in Nederland gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De SDGs, die sinds 1 januari 2016 officieel van kracht zijn, richten zich onder meer op het beëindigen van wereldwijde armoede en ongelijkheid, op het aanpakken van klimaatverandering en op goede gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater.

Ondanks het mondiale karakter van de Global Goals, houden ze ook direct of indirect verband met het dagelijks bestuur van lokale en regionale overheden. Gemeenten moeten daarbij niet alleen worden gezien als uitvoerders van de nationale agenda, ze zijn zelf aanjagers. “Lokale overheden zijn beleidsmakers, katalysatoren van verandering, en het overheidsniveau dat in de beste positie verkeert om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren”, aldus de VNG, de belangenbehartiger van Nederlandse gemeenten.

150+ Gemeenten4GlobalGoals

Om deze reden startte de VNG vorig jaar de campagne Gemeenten4GlobalGoals om de SDGs bij het publiek bekend te maken. Nu al verbinden meer dan 150 gemeenten zich aan deze campagne, wat neer komt op zo’n 39% van alle Nederlandse gemeenten. En het aantal blijft groeien.

De campagne draagt bij aan bewustwording over en het begrijpen van de Global Goals. Op het online platform van de VNG is te zien dat enkele deelnemende gemeenten al zichtbare stappen zetten om bij te dragen aan de SDGs en inwoners van de gemeenten hierbij te betrekken. Maar er is meer dat gemeenten kunnen doen om  concreet bij te dragen aan de realisatie van de SDGs.

Roadmap naar SDG impact

De VN tracht hier richting aan te geven met een Roadmap for localizing the SDGs, gepubliceerd voor lokale overheden, als onderdeel van hun SDG-ontwikkelingsprogramma. Deze roadmap beschrijft het creëren van bewustwording als een belangrijke basis en de eerste stap op lokaal niveau. Naast bewustwording worden een aantal manieren genoemd hoe gemeenten een wezenlijke rol spelen in het realiseren van impact. De roadmap legt hierbij de nadruk op de implementatie van de SDGs in gemeentelijke samenwerking met organisaties en inwoners.

Als startpunt kunnen gemeenten hun interne organisatie “SDG proof” maken, bijvoorbeeld met een verantwoord inkoopbeleid. Grotere impact zit echter in de verschillende lokale beleidsterreinen en hun effect op de omgeving.  Gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor armoedebestrijding, onderwijsparticipatie en zorg, maar ook huisvestingsbeleid en opvang van vluchtelingen.

Prioriteren, koppelen en meten

Hoewel de SDGs als concept nieuw zijn, staan de onderliggende thema’s natuurlijk al jaren op de gemeentelijke agenda. Daardoor kunnen bestaande beleidsdoelstellingen vaak gekoppeld worden aan de SDGs. Er zijn nog weinig gemeenten die deze koppeling al gemaakt hebben. Een gemeente die dat wel gedaan heeft, is Utrecht. Zij maakte eerst een selectie van de voor haar gemeente meest relevante SDGs. In de private sector is zo’n selectie van belangrijke thema’s al gebruikelijk. Wij adviseren lokale overheden deze methode ook op te pakken.

Na het prioriteren en koppelen van SDGs is het een uitdaging deze meetbaar te maken. Het meetbaar maken van de impact van gemeenten op de doelstellingen biedt inzicht in de voortgang van de Global Goals in de gemeente. Hierbij is het selecteren van de juiste indicatoren cruciaal. Idealiter wordt zo’n selectie gemaakt in samenspraak met belanghebbenden van de gemeente, zoals bewoners, academici en lokale organisaties. Zo worden de lokaal meest relevante indicatoren geïdentificeerd.

Nu de plannen van de nationale implementatie van de SDGs steeds concreter worden, wordt het voor gemeenten niet alleen tijd om te laten zien waar ze staan, maar ook om de rol als lokale aanjager van de mondiale SDGs op te pakken.

Kennissessie gemeenten en SDG’s

Bent u geïnteresseerd in hoe gemeentes de SDGs het beste aan kunnen pakken?  Of zijn er binnen uw gemeente al stappen gezet richting de SDGs? We nodigen u graag uit om ervaringen te delen en anderen te inspireren op vrijdagochtend 16 juni van 10:00 tot 12:00 in Utrecht. Meldt u zich hier aan!

Sustainalize heeft ruime ervaring met de implementatie van SDGs en het monitoren van, en rapporteren over maatschappelijke doelstellingen en impact. Wij helpen u graag op weg.

Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag meer weten?
Mail ons op lianne.dijkstra@sustainalize.nl, of bel naar 0611737653.

Blijf op de hoogte van ons nieuws, blogs en events via onze nieuwsbrief!